Drewbet kostka brukowa.

Ogólne warunki sprzedaży.

 1. Klient jest zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania błędnych informacji ponosi zamawiający.
 2. Przy realizacji zamówień publicznych i specjalnych zamawiający zobowiązany jest do złożenia na piśmie specyfikacji technicznej zamawianego wyrobu do akceptacji przez producenta.
 3. Firma Drewbet dostarcza towar w cenie zakupu tylko w jedno wskazane miejsce, za wszelkie inne dodatkowe usługi transportowo-wyładowcze jest pobierana dodatkowa opłata. W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo odmowy wjazdu w celu rozładunku.
 4. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest firma Drewbet kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy przy rozładunku (ilość, jakość, zgodność z zamówieniem ); ewentualne braki wpisuje w Dokumencie Przewozowym Drewbet. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.
 5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub niezgodności wynikłych przed lub w trakcie wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje się z układaniem wyrobu i powiadamia producenta w terminie niezwłocznym pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi ( Art .563. KC ).
 6. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty firma Drewbet nalicza odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym środki płatnicze wpłyną na konto firmy Drewbet.
 7. Fakturę VAT firma Drewbet wystawia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy do Klienta.
 8. Jeżeli Klient kupuje niepełny pakiet kostki brukowej Firma Drewbet dolicza 10% wartości danego towaru, natomiast w przypadku zakupu niepełnego pakietu galanterii betonowej doliczamy 5% wartości towaru.
 9. Jeżeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym logo „Drewbet” pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji następuje po dostarczeniu palet w dobrym stanie technicznym do siedziby Firmy Drewbet. W przypadku niezwrócenia właściwej palety w terminie 60 dni od daty zakupu firma Drewbet nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży.
 10. Klient zobowiązany jest do podania wszelkich informacji pomocnych do szybkiej i prawidłowej realizacji zamówienia.
 11. Za wyjątkiem sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (Art.558 par. 1 KC).
 12. Przy stałej współpracy szczegółowe warunki sprzedaży są zawarte w odrębnych umowach.
 13. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią warunków sprzedaży, informacją o produkcie i warunkami gwarancji.

Sprawdź naszą ofertę