Ogólne warunki sprzedaży

 1. Klient jest zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania błędnych informacji ponosi zamawiający.
 2. Firma Drewbet dostarcza towar w cenie zakupu tylko jedno wskazane miejsce, za wszelkie inne dodatkowe usługi transportowo-wyładowcze jest pobierana dodatkowa opłata. W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo odmowy wjazdu w celu rozładunku.
 3. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest firma Drewbet kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy (ilość, jakość, zgodność); ewentualne braki wpisuje w dokumencie WZ. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.
 4. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych wynikłych w trakcie wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje się z układaniem wyrobu i powiadamia producenta.
 5. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty firma Drewbet nalicza karne odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym środki płatnicze wpłyną na konto firmy.
 6. Fakturę VAT firma Drewbet wystawia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy do Klienta.
 7. Firma Drewbet dolicza 10% wartości do ceny cennikowej za każdy 1m2 w sytuacji, kiedy Klient kupuje niepełny pakiet.
 8. Jeżeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym logo „Drewbet” pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji następuje po dostarczeniu palet do siedziby firmy. W przypadku nie zwrócenia właściwej palety w terminie 60 dni od daty zakupu firma nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży.
 9. Klient zobowiązany jest do podania wszelkich informacji pomocnych do szybkiej i prawidłowej realizacji zamówienia.
 10. Przy stałej współpracy szczegółowe warunki sprzedaży są zawarte w odrębnych umowach.

  Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią warunków sprzedaży