Instrukcja

1. Na betonową kostkę brukową wibroprasowaną Producent udziela gwarancji na okres 5 lat, licząc od daty zakupu kostki brukowej, pod warunkiem wykonania prawidłowej podbudowy będącej funkcją rodzaju obciążenia, eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego prawidłowo wykonanej podsypki i nawierzchni z kostki oraz warunkami przewidzianymi odrębnymi przepisami inżynierii drogowej i budowlanej.

Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują (tylko na towar) z chwilą odbioru wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. Podstawą zgłoszenia roszczeń jest posiadanie przez kupującego oryginału faktury VAT, dokumentu WZ i etykietki dostarczonego wyrobu. Firma Drewbet zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku w czasie 14 dni roboczych od zgłoszenia pisemnego dostarczonego do siedziby firmy.

W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z układaniem nawierzchni i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.

W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.

Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności: wady konstrukcji, wady wykonania, wady wynikające z zastosowania złej jakości surowców.

Na nawierzchnie z kostki betonowej należy zawsze wykonać projekt techniczny.


UWAGA: niewłaściwe zaprojektowanie nawierzchni pod samochody kończy się zawsze jej zniszczeniem niezależnie od tego, z jakiego materiału jest wykonana. W ekstremalnych warunkach kostka betonowa zostanie zmiażdżona przez sąsiednie kostki, a czynnikiem sprawczym będą niewłaściwa podbudowa i koła samochodu.


2. Przed rozpoczęciem układania nawierzchni trzeba sprawdzić czy kostki nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować wyrób u sprzedawcy. Po wbudowaniu takich kostek w nawierzchnię reklamacja nie będzie możliwa. W okresie objętym gwarancją sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne, które wynikają z wadliwego wykonania nawierzchni.

UWAGA: produkt można poddać pełnym obciążeniom po upływie 28 dni od daty produkcji.

Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych np. klęsk żywiołowych.3. Produkowana kostka brukowa i galanteria betonowa spełnia wymagania norm europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340; PN-EN13198(U); PN-B-19306(U). Płyta ażurowa spełnia wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2003-04-1486


4. Do każdej partii wyrobu wystawiane są Krajowe Deklaracje Zgodności dostępne do wglądu w siedzibie firmy, ponadto na żądanie klienta do każdej dostawy wystawiamy Świadectwo Jakości. Pozostałe szczegóły odnośnie poszczególnych asortymentów zawarte są w specyfikacji technicznej dostępnej w siedzibie firmy, lub u przedstawicieli handlowych.


5. Przy wykonywaniu nawierzchni należy przestrzegać kilku podstawowych zasad układania kostek brukowych.

5.1 Grunt rodzimy po wykorytowaniu przed wykonaniem podbudowy powinien być niewysadzinowy i nośny. Jeśli warunki gruntowo-wodne tego wymagają to podbudowa powinna być zabezpieczona warstwą piasku odsączającego lub instalacją odwodnieniową przed wodami podskórnymi.

5.2 Podbudowa jest najważniejsza i od jej jakości zależy jakość całej nawierzchni. Do wykonania prawidłowej podbudowy należy użyć kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, a przy większym obciążeniu nawet 0-60 mm np. pospółki, żwiry, grysy, tłucznie. Kruszywa do podbudowy należy nanosić warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najmniejszych, jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie. Można również stosować podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
Bardzo ważne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyły się kałuże. Podsypkę piaskową należy wykonać pod każdy rodzaj kostki i każdego rodzaju obciążenie. Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać 4 cm i powinna być wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm. Przed ułożeniem kostki podsypkę piaskową należy zwilżyć i wstępnie zagęścić lekkim wibratorem lub walcem ręcznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót nie powinna spadać w ciągu doby poniżej 0°C.
UWAGA: niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych, szczególnie przy układaniu kostki kolorowej.

5.3 Układanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywać się z trzech palet jednocześnie, ponieważ kostki betonowe nawet z tej samej partii mogą nieznacznie różnić się między sobą odcieniami, ponieważ do ich barwienia używa się naturalnych pigmentów i piasków. Dzięki temu zabiegowi unikniemy powierzchniowych różnic w odcieniach poszczególnych kolorów. Szczególnej staranności wymaga układanie kostki w kolorze Złota Jesień. Układać należy z co najmniej z trzech palet jednocześnie biorąc kostkę słupkami z góry do dołu. Ten sposób zapewnia niepowtarzalny i oryginalny układ kolorystyczny.

Prawidłowe wykonanie spoin między kostkami jest gwarancją stabilności i trwałości nawierzchni.

Spoiny powinny mieć szerokość 3 do 5 mm i być dokładnie wypełnione piaskiem płukanym o frakcji 0-2 lub 1-3 mm. Tylko wtedy unikniemy nierównomiernego przesuwania się kostek, a w konsekwencji odpryskiwania ich górnych krawędzi w szczególności kostek bez fazy lub z mini fazą. Poza tym regulując szerokość fugi można utrzymać prostoliniowość układanych wzorów. Piasek nie płukany, zawierający glinę, długa zalegający na kostce powoduje jej odbarwienia i plamy.
Układanie kostki w sposób mechaniczny wymaga specjalnego przygotowania powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadać odpowiednie parametry i producent przed dostarczeniem kostki powinien zostać o tym poinformowany.
UWAGA: wypustki (odstępniki) na kostkach nie gwarantują zachowania wymaganej szerokości spoin.

5.4 Końcowe zabiegi układania kostki to zasypywanie fug koniecznie płukanym, bez gliny, piaskiem o frakcji 0-2 mm, w przypadku gdy spoiny są grubsze zaleca się stosować piaski o frakcji 1-3 mm. Następnie należy kilkakrotnie zamieść plac w celu dokładniejszego wniknięcia piasku w szczeliny. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać kostki zasypanej piaskiem na dłuższy okres. Może to spowodować wniknięcie drobnych pyłków w pory kostki i zmiany efektu kontrastowości powierzchni licowej. Można również zalewać kostkę wodą (zamulić). Ostatnią czynnością powinno być równomierne zagęszczenie całej powierzchni kostki w celu pozbycia się wszelkich nierówności i minimalnych różnic w wysokości samej kostki wynikających z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezależnie od stosowanej maszyny zagęszczającej bezwzględnie należy stosować pod stopę odpowiednią podkładkę gumową o grubości 10 mm, a wibrowana kostka powinna być zasypana piaskiem i lekko zwilżona wodą.

Firma Drewbet zaleca wykonywanie powierzchni brukowych przez profesjonalne firmy posiadające doświadczenie zawodowe w tej branży.


5.5 Aby wykonana nawierzchnia zachowała wszystkie walory techniczne i estetyczne powinna być użytkowana zgodnie z projektowanym przeznaczeniem, wedle wszelkich przepisów inżynierii budowlanej. Ponadto firma Drewbet zaleca, przy zakupie wyrobów w kolorach jasnych (białym, żółtym lub złota jesień) stosować impregnaty zabezpieczające przed zabrudzeniem w czasie eksploatacji, a zarazem podkreślające walory estetyczne. W siedzibie firmy są również do nabycia specjalne rodzaje piasków i grysów o wysokiej czystości zalecane do zasypywania spoin.
UWAGA: używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się przy zachowaniu odpowiedniego stężenia i po wcześniejszej konsultacji z producentem.

5.6 Poruszanie się po powierzchni kostki brukowej ciężkim sprzętem budowlanym bez trakcji gumowej grozi zniszczeniem górnej warstwy kostki.
UWAGA: stosowanie wyrobów do celów innych niż ustalone przez producenta jest zabronione.


6. Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:

  • naloty wapienne (wykwity), które powstają na powierzchni kostki w wyniku skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajdują się środki, które pozwalają usunąć wykwity z kostki już ułożonej.
  • szorstka powierzchnia licowa, która zwiększa przyczepność, zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchniach.
  • różnice w odcieniach kostek (nieznaczne), które nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: jakość barwników, kolor cementu, kolor kruszyw, temperatura, warunki eksploatacji ułożonej kostki brukowej.
  • włoskowate mikropęknięcia, niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne podczas wysychania kostki.
  • wypływki, na górnej krawędzi wyrobów mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one już podczas układania i zagęszczania kostki, a całkowicie po krótkiej eksploatacji.
  • pory, niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
  • mechaniczne uszkodzenia, podczas transportu, rozładunku i układania kostki mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni. Według badań niemieckich przy załadunku i rozładunku za pomocą żurawi (HDS) dopuszcza się do 1,5% tego typu uszkodzeń, ponadto nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w trakcie montażu.
Wszystkie wyżej wymienione cechy nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.